Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden als “User Agreement” en zijn van toepassing op elke service geboden door Trade4Green Gebruiker dient, voor gebruik van diensten door Trade4Green aangeboden, de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. De algemene voorwaarden dienen in combinatie met de privacy policy en de risicoclausule gelezen te worden. Geen enkele service van Trade4Green betreft financieel advies en de gebruiker dient risico’s te begrijpen.

Artikel 1 – Definities
1. Trade4Green, gevestigd te Hoogstraat 5 Unit F, 5462 CW te Veghel, KvK-nummer 89222032, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Trade4Green.

2. De wederpartij van Trade4Green wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als gebruiker.

3. Partijen zijn Trade4Green en gebruiker samen.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Trade4Green.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

3. De overeenkomst bevat voor Trade4Green steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 – Risicoclausule -algemene risico’s
1. Het investeren in valuta’s is een complexe en risicovolle activiteit. Het is van vitaal belang dat investeerders zich bewust zijn van en begrip hebben van de volgende algemene risico’s en het aanzienlijke risico dat de investering met zich mee brengt:

a. Koersschommelingen: De wisselkoersen van valuta’s kunnen aanzienlijke en onvoorspelbare schommelingen ondergaan als gevolg van factoren zoals economische indicatoren, politieke gebeurtenissen, monetaire beleidsbeslissingen en marktverwachtingen. Deze schommelingen kunnen leiden tot zowel aanzienlijke winsten als verliezen.
b. Renteverschillen: Renteverschillen tussen verschillende valuta’s kunnen van invloed zijn op de winstgevendheid van valutatransacties. Investeerders moeten rekening houden met de rentevoeten van de betrokken valutaparen en de impact daarvan op hun rendement.
c. Liquiditeitsrisico: De liquiditeit van valutamarkten kan sterk variëren, afhankelijk van het valutapaar en de marktomstandigheden. Het kan moeilijk zijn om grote posities in exotische valuta’s te verhandelen vanwege beperkte liquiditeit, wat de snelheid en kosteneffectiviteit van het kopen en verkopen kan beïnvloeden.
d. Volatiliteit: Valutamarkten staan bekend om hun hoge volatiliteit, wat kan leiden tot plotselinge prijsschommelingen en onverwachte bewegingen in de markt.
e. Kredietrisico: Investeerders moeten rekening houden met het kredietrisico van de tegenpartij waarmee zij transacties aangaan. Onverwachte insolventie van een tegenpartij kan leiden tot verlies van fondsen.

Artikel 4 – Risicoclausule – Specifieke risico’s
1. Naast de algemene risico’s moeten investeerders rekening houden met de volgende specifieke risico’s:

a. Politiek Risico: Wisselkoersen kunnen sterk worden beïnvloed door politieke gebeurtenissen, zoals verkiezingen, regeringswisselingen, handelsovereenkomsten en internationale conflicten. Politieke onzekerheid kan leiden tot aanzienlijke volatiliteit in valutamarkten.
b. Economisch Risico: Economische indicatoren zoals werkloosheidscijfers, handelsbalansen, inflatiecijfers en economische groeiprognoses hebben invloed op valutakoersen. Veranderingen in economische omstandigheden in een land kunnen aanzienlijke impact hebben op de waarde van zijn valuta.
c. Geopolitiek Risico: Geopolitieke spanningen en gebeurtenissen in verschillende delen van de wereld kunnen onvoorspelbare gevolgen hebben voor valutamarkten.
d. Liquiditeitsrisico: Investeerders in exotische valutaparen moeten zich bewust zijn van het risico van beperkte liquiditeit, wat kan resulteren in hogere spreads en moeilijkheden bij het openen en sluiten van transacties.
e. Hefboomwerking: Het gebruik van hefboomwerking kan de winsten vergroten, maar het vergroot ook het risico op verlies. Investeerders moeten begrijpen hoe hefboomwerking werkt en moeten voorzichtig zijn bij het toepassen ervan.

Artikel 5 – Risicobeheer
1. Investeerders worden sterk aangeraden om een gedegen risicobeheerplan op te stellen en alleen te investeren wat zij zich kunnen veroorloven te verliezen. Dit kan onder meer het diversifiëren van portefeuilles, het stellen van stop-loss en take-profit orders, en het regelmatig monitoren van posities omvatten.

2. De gebruiker dient zelf een weloverwogen beslissing te maken over zijn financiële omstandigheid en/of de risicotollerantie van gebruiker voldoende is om gebruik te maken van de diensten geleverd door Trade4Green.
Artikel 6 – Juridische en Fiscale overweging
1. Investeerders moeten zich bewust zijn van en voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten en belastingverplichtingen met betrekking tot investeringen in hun rechtsgebied. Het niet naleven van deze verplichtingen kan juridische en fiscale consequenties hebben.
Artikel 7 – Affiliatemarketing

1. Toelatingsvereisten voor affiliates: Elke aanvrager wordt automatisch goedgekeurd zodra ze een betaald en actief abonnement hebben. De goedkeuring vindt plaats volgens de door Trade4Green vastgestelde procedures.

2. Commissie- en betalingsstructuur:

a. Affiliates verdienen een commissie van 20% van het aanmeldbedrag van de persoon die zij hebben aangemeld met hun unieke affiliate-link.
b. Uitbetalingen vinden eens per 3 maanden plaats en worden gedaan via het door de gebruiker opgegeven bankadres. De exacte betalingsdatum wordt door Trade4Green vastgesteld en gecommuniceerd aan de Affiliates.

3. Tracking en rapportage: Affiliates kunnen hun prestaties bijhouden en rapportages bekijken op https://trade4green.nl/staging/affiliate-dashboard. Het affiliate-dashboard biedt inzicht in statistieken en rapportage met betrekking tot hun affiliate-activiteiten.

4. Intellectueel eigendom:

a. Trade4Green bezit alle rechten op marketingmaterialen, logo’s en andere intellectuele eigendomsrechten.
b. Deze materialen mogen alleen worden gebruikt na mondelinge goedkeuring van een van de bestuursleden van Trade4Green. Schriftelijke toestemming kan ook vereist zijn, afhankelijk van de aard van het gebruik.

5. Aansprakelijkheid: Trade4Green is niet aansprakelijk voor enige acties, gedragingen of schendingen van wetten en regels door de gebruiker. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor hun eigen handelingen en naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

6. Wijzigingen in de voorwaarden: Trade4Green zal eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden voorafgaand aan de implementatie overleggen met Affiliates om hen de gelegenheid te geven hun goedkeuring of afwijzing uit te spreken. Affiliates worden tijdig op de hoogte gebracht van voorgestelde wijzigingen en hebben de mogelijkheid om feedback te geven voordat de wijzigingen van kracht worden.

Artikel 8 – Betaling product
1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

2. Betaald gebruiker niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Trade4Green gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat gebruiker aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3. Blijft de gebruiker in gebreke, dan zal de Trade4Green tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de gebruiker. Wanneer gebruiker in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Trade4Green. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de gebruiker zijn de vorderingen van Trade4Green op de gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

5. Weigert gebruiker zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Trade4Green, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de Trade4Green te betalen.

Artikel 9 – Restitutie
1. Afhankelijk van de situatie kan er mogelijk sprake zijn van restitutie. Hiervoor neemt u contact op met Trade4Green via [email protected].

2. Het volledige restitutiebeleid is terug te vinden op de website van Trade4Green of via de link www.trade4green.com/restitutiebeleid/.

Artikel 10 – Uitsluiting
1. De gebruiker heeft in ieder geval geen recht op enige terugbetaling indien:
a. Een incident het gevolg is van grove nalatigheid of onverantwoord gedrag/roekeloos gedrag van de gebruiker, waaronder maar niet beperkt tot het handhaven van onvoldoende accountbeveiliging, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.
b. De gebruiker heeft willens en weten deelgenomen aan activiteiten zoals in artikel 18 omschreven.
c. De gebruiker heeft in strijd gehandeld met artikel 33 (Intellectuele eigendomsbeding) en/of artikel 34 (geheimhoudingsbeding)

Artikel 11 – Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

Artikel 12 – Prijzen
1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.

2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhoging hiervan die door de Trade4Green niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgende de gebruikelijke uurtarieven van Trade4Green, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij Trade4Green gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient de Trade4Green gebruiker tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Gebruiker heeft in dat geval het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 13 – Prijsindexering
1. Trade4Green behoudt zich het recht voor om de prijzen voor producten en/of diensten aan te passen op basis van prijsindexering overeenkomstig de voorwaarden zoals uiteengezet in dit artikel.

2. Onder prijsindexering wordt verstaan het aanpassen van prijzen op basis van veranderingen in bepaalde economische indicatoren, zoals de consumentenprijsindex (CPI) of de producentenprijsindex (PPI), zoals gepubliceerd door een erkende instantie of overheidsorgaan.

3. De Trade4Green behoudt zich het recht voor om prijsaanpassingen door te voeren op basis van de prijsindexering, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. De prijsindexering is gebaseerd op een officiële, gepubliceerde index die relevant is voor de branche en markt waarin de producten en/of diensten worden aangeboden.
b. De prijsindexering vindt plaats volgens de methode en frequentie zoals gespecificeerd in de toepasselijke wet- en regelgeving.
c. De Gebruiker wordt vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld van de prijsaanpassing en de specifieke formule of methode die wordt toegepast.

4. In geval van overmacht of andere omstandigheden die buiten de controle van de Trade4Green liggen en die een prijsindexering noodzakelijk maken, heeft de Gebruiker geen recht op beëindiging van de overeenkomst

Artikel 14 – Informatieverstrekking door gebruiker
1. Gebruiker stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Trade4Green.

2. Gebruiker is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Trade4Green meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

3. Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Trade4Green ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4. Indien en voor zover gebruiker dit verzoekt, retourneert diensteverlener de betreffende bescheiden.

5. Stelt gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Trade4Green verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van de gebruiker.

Artikel 15 – Trade4Green Account

1. Door het aanmaken van een account bij Trade4Green gaat de gebruiker akkoord met de contractuele afspraak gemaakt tussen Trade4Green en gebruiker, de algemene voorwaarden, risicoclausule, privacyverklaring en het restitutiebeleid, voor zover relevant voor de activiteiten zoals geleverd door elke entiteit.

2. Voor het aanmaken van een account dient de gebruiker volledig handelingsbekwaam te zijn om de in lid 1 genoemde onderdelen te accepteren. Indien de gebruiker een natuurlijke persoon is dient hij of zij minstens 18 jaar oud te zijn, dit vereiste is verder uitgewerkt in artikel 37.

3. Wanneer de gebruiker een rechtspersoon is, mag het account alleen worden gebruikt door een persoon die bevoegd is om namens de rechtspersoon op te treden. Het is daarbij de verantwoordelijkheid van deze gebruiker om de toegang tot het account te beperken tot de geautoriseerde personen.

4. Bij het aanmaken (registratieproces en verificatieproces) van een account dient de gebruiker Trade4Green te voorzien van actuele informatie. Deze informatie dient nauwkeurig en volledig te zijn. Trade4Green zal de gebruiker op de hoogte brengen als de benodigde informatie verandert of wanneer er andere informatie benodigd is.

5. De gebruiker mag slechts één account aanmaken.

6. De gebruiker dient voor eigen rekening te handelen, dit wil zeggen dat het account niet over te dragen is aan een andere persoon of entiteit of enig andere persoon of entiteit gebruik te laten maken van de diensten via het account van gebruiker, ongeacht of dit gebruik namens de gebruiker geschiedt, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door Trade4Green. Dit geschiedt enkel in uitzonderlijke situaties.

7. Trade4Green mag de gebruiker weigeren een account aan te maken om welke reden dan ook of zonder reden.

8. De gebruiker kan de contractuele overeenkomst te allen tijde beëindigen om welke reden dan ook of zonder reden, tenzij dit in strijd is met de toepasselijke regelgeving, inclusief deze algemene voorwaarden.

9. Het beëindigen van de contractuele overeenkomst tussen gebruiker en Trade4Green resulteert in automatische sluiting van het account en dat de diensten niet meer geleverd worden, tenzij dit noodzakelijk is met betrekking tot eventuele rechten en verplichtingen voorafgaand aan de datum van de beëindiging van de contractuele overeenkomst.

10. Het beëindigen van de contractuele overeenkomst heeft geen invloed op rechten en verplichtingen die zijn aangegaan voor de datum van beëindiging van de contractuele overeenkomst en beëindiging van het account.

11. Trade4Green gebruikt systemen en procedures om informatie over gebruikers te verzamelen en te verifiëren met als doeleinde de bescherming van gebruiker en Trade4Green tegen frauduleuze activiteiten, zoals in artikel 18 omschreven, en om een passende administratie bij te houden.

12. De gebruiker stemt zowel voorafgaand aan het openen van een account als op permanente basis ermee in om Trade4Green alle gevraagde en benodigde informatie te verstrekken met het oog op de naleving van de in de inleiding genoemde regelingen.

13. Bij het aanmaken van een account is er sprake van een initieel verificatieproces en eventuele aanvullende verificatieprocessen. Deze processen nemen tijd in beslag en kan eventueel tot vertraging leiden in het aanbieden van diensten. Gebruiker is zich bewust van deze risico’s en aanvaardt, erkent en gaat ermee akkoord dat Trade4Green niet aansprakelijk kan worden gesteld voor vertraagde diensten die nadelige gevolgen hebben voor de gebruiker.

14. Door de diensten te bezoeken of hiervoor te registeren en deze te gebruiken, geeft de gebruiker toestemming voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van de informatie zoals verder is uitgewerkt in de privacy policy. De privacy policy is te raadplegen via de website www.trade4green.com/privacy-policy/.

Artikel 16 – Schorsing/Opschorting account
1. Het staat de Trade4Green vrij het account van de gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke waarschuwing te schorsen voor de duur van twee weken, wanneer er een vermoeden is door de Trade4Green dat er sprake is van een overtreding van één van de artikelen uit deze algemene voorwaarden of ons beleid.

2. Trade4Green is meer specifiek bevoegd of al het gebruik van een account op te schorten of te blokkeren, een lopende bestelling op te schorten of te annuleren voor de duur van een onderzoek naar misbruik van het account of de diensten.

3. De schorsing mag met hetzelfde termijn, zoals genoemd in lid 1, verlengd worden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht om onderzoek te doen naar de situatie waarin er een vermoeden is door de Trade4Green dat er sprake is van een overtreding van één van de artikelen uit deze algemene voorwaarden of ons beleid.

4. De schorsing geldt voor maximaal twee kalendermaanden, waarna het resultaat van het onderzoek bekend gemaakt zal worden aan de betrokken gebruiker.

5. De Trade4Green stelt de gebruiker op de hoogte van de schorsing van het account en geeft hierin een termijn waarin de schorsing geldend is.

6. De Trade4Green stelt de gebruiker op de hoogte van de opheffing van schorsing en zal ten tijde van het opheffen ook direct een onderzoeksresultaat overdragen.

7. Over een geschorst account, wordt geen restitutie betaald, gedurende de schorsingsperiode.

8. Trade4Green behoudt zich het recht voor om accounts welke niet zijn geverifieerd te annuleren of op te schorten, indien niet alle benodigde/vereiste informatie is ontvangen of wanneer dit nodig is op basis van deze regeling.

9. De gebruiker staat vrij bezwaar te maken tegen een beslissing om een account te schorsen. Accounts zullen enkel vrijgegeven worden, wanneer het bewijs tegen de schorsing zeer overtuigend is, bijvoorbeeld als er een fout heeft plaatsgevonden. De gebruiker dient het bezwaar gedetailleerd, nauwkeurig en eerlijk op te stellen. Het bezwaar kan via [email protected] ingediend worden.

Artikel 17 – Ultimate Member (plugin)

1. Bij het aanmaken van een account wordt een gebruikersinterface, genaamd Ultimate Member gecreëerd, waarop diensten, specifieke gegevens en andere documentatie gedeeld kunnen worden.

2. Om de systeemsoftware te gebruiken, welke door Trade4Green wordt gehanteerd, dienen inloggegevens gemaakt te worden. Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de inloggegevens en voor alle activiteiten van gebruiker of derden die toegang hebben tot het account, ongeacht of deze geautoriseerd is of niet. In het geval dat gebruiker weet, of behoort te weten, dat de inloggegevens zijn gestolen of misbruikt, dient gebruiker onmiddellijk contact op te nemen met Trade4Green middels [email protected].

3. Trade4Green kan, naar eigen wil, de inloggegevens op elk moment en zonder kennisgeving geheel of gedeeltelijk stopzetten, wijzigen of verwijderen. Gebruiker is er van op de hoogte dat wijzigingen eventuele negatieve gevolgen kunnen hebben op het gebruik van de diensten. De gebruiker kan substantiële wijzigingen doorvoeren om de diensten te blijven gebruiken en dit is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

4. De gebruiker zal anderen niet autoriseren of aanmoedigen om de inloggegevens op een manier te gebruiken die (niet) uitdrukkelijk is toegestaan door deze algemene voorwaarden. Daarnaast te wijzigen, reproduceren, publiceren, vertalen, demonteren, aanpassen of anderzijds proberen om te zetten naar een nieuwe broncode.

Artikel 18 – Criminele activiteiten

1. De gebruiker mag het account en de diensten van Trade4Green niet gebruiken om criminele activiteiten van welke aard dan ook uit te voeren, inclusief maar niet beperkt tot het witwassen van geld, terrorismefinanciering, het ontduiken van sancties, fraude of enige andere criminele of illegale activiteit. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot de volgende leden.
a. Activiteiten die in strijd zijn met, of helpen bij het schenden van, een richtlijn, wet, richtlijn of andere regelgeving met betrekking tot sanctieprogramma’s zoals van toepassing waar Trade4Green zaken doet, inclusief maar niet beperkt tot de EU-sanctielijst.
b. Activiteiten die in strijd zouden zijn met, of zouden helpen bij het schenden van, enige richtlijn, wet, richtlijn of andere regelgeving met betrekking tot terrorismefinanciering en het witwassen van geld zoals van toepassing waas Trade4Green zaken doet.
c. Activiteiten die verband houden met fraude, zoals activiteiten die werken om Trade4Green, gebruikers en/of andere personen op te lichten.
d. Activiteiten die verband houden met drugs, zoals de verkoop van verdovende middelen, gereguleerde stoffen en apparatuur die is ontworpen voor het maken of gebruiken van drugs.
e. Activiteiten die verband houden met oneerlijke, roofzuchtige of misleidende praktijken zoals investeringsmogelijkheden of andere diensten die hoge beloningen beloven en sites waarvan Trade4Green zegt dat ze oneerlijk, misleidend of roofzuchtig zijn jegens de gebruiker.
f. Activiteiten die verband houden met illegaal gokken, zoals ongereguleerde loterijen, sportprognoses of het maken van kansen van vergelijkbare activiteiten.
g. Activiteiten die verband houden met risicovolle bedrijven, zoals bedrijven waar sprake is van een verhoogd financieel risico, wettelijke aansprakelijkheid of een inbreuk op het bankbeleid.
h. Activiteiten die verband houden met reverse-engineeren, wijzigen of demonteren van de software van Trade4Green, gedeeltelijk of geheel.

2. Activiteiten zoals genoemd in lid 1 van dit artikel worden door Trade4Green beoordeeld en vastgesteld.
3. Trade4Green is bevoegd de relevante autoriteiten op de hoogte te stellen en zal gegevens aan de relevante autoriteiten verstrekken voor zover de wet- en regelgeving dit eist.

4. Wanneer een gebruiker niet weet of specifiek gebruik van de diensten is toegestaan dan dient de gebruiker een e-mail te sturen naar [email protected].

Artikel 19 – Intrekking abonnement
1. Het staat de gebruiker vrij om zich ten opzichte van de Trade4Green, het afgesloten abonnement op te zeggen. Deze opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand.

2. Wanneer gebruiker de opdracht intrekt, is de gebruiker verplicht de openstaande bedragen te betalen, binnen 14 dagen na opzegging.

3. De Trade4Green is de gebruiker geen bedrag verschuldigd wanneer het abonnement wordt opgezegd, gezien tegen het einde van de maand opgezegd wordt en er geen openstaande periode van diensten verwacht hoeft te worden door gebruiker.

4. Indien de opzegging niet tegen het einde van de maand geschiedt, zal er geen vergoeding naar evenredigheid plaatsvinden jegens de gebruiker, aangezien opzegging tegen het einde van de maand dient te geschieden en het in dat geval eigen risico van de gebruiker betreft.

Artikel 20 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Trade4Green verbindt zich ertoe de overeengekomen producten en/of diensten aan de gebruiker te leveren in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

2. Trade4Green heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De levering zal plaatsvinden op de overeengekomen datum en locatie, tenzij anders overeengekomen.

4. Het is de verantwoordelijkheid van gebruiker dat Trade4Green tijdig kan beginnen aan de opdracht.

5. De producten en/of diensten geleverd door de Trade4Green moeten voldoen aan de overeengekomen specificaties en kwaliteitsnormen. De gebruiker heeft het recht om de producten en/of diensten onmiddellijk na levering te inspecteren en eventuele zichtbare gebreken of afwijkingen aan de Trade4Green te melden.

6. De Trade4Green zal zich inspannen om de overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Indien vertragingen optreden, zal de Trade4Green de gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen van de nieuwe geschatte leveringsdatum.

7. De Trade4Green is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, oorlogen, stakingen, of andere onvoorzienbare omstandigheden.

8. Tenzij anders overeengekomen, gaat het risico op verlies of schade aan de producten over op de gebruiker bij levering.

Artikel 21 – Contractduur opdracht
1. De overeenkomst tussen gebruiker en Trade4Green wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet gebruiker Trade4Green schriftelijk in gebreke stellen.
Artikel 22 – Wijziging van overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overlag de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Trade4Green stelt gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Trade4Green opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk over in.

4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Trade4Green daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 23 – Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Trade4Green in de nakoming van enige verplichting jegens gebruiker niet aan Trade4Green kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Trade4Green onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens gebruiker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Trade4Green kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Trade4Green niet aan zijn verplichtingen jegens gebruiker kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Trade4Green niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. In geval van ontbinding op grond van bovenstaande situatie, zal de gebruiker het betaalde over de afgelopen periode van 30 kalenderdagen terug krijgen en op de wijze betaald krijgen, zoals deze is gehanteerd bij het betalen van een abonnement door de gebruiker.

4. Trade4Green is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, met uitzondering van de genoemde schade betreffende de betaling van een abonnement, ook niet als Trade4Green als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 24 – Overdracht van rechten
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek

2. Enige overdracht van rechten en verplichtingen door de Gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Trade4Green zal als nietig en onafdwingbaar worden beschouwd.

3. In geval van een toegestane overdracht zal de Gebruiker de Trade4Green onverwijld op de hoogte stellen van de identiteit van de derde partij aan wie de overdracht plaatsvindt.

4. De Trade4Green behoudt zich het recht voor om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming van de Gebruiker.

Artikel 25 – Garantie
1. Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan welke voor Trade4Green enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 26 – Verzekering
1. Gebruiker verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van Trade4Green die bij gebruiker aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te gouden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.

2. Gebruiker geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 27 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht
1. De bij gebruiker aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Trade4Green totdat gebruiker de gehele afgesproken prijs heeft betaald of tot anders is overeengekomen. Tot die tijd kan Trade4Green zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft de Trade4Green het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van een schuldeisersverzuim. De geleverde middelen omtrent educatie zullen in dat geval afgesloten worden voor de gebruiker en deze zijn pas toegankelijk wanneer de betaling is ontvangen. Een verlate levering kan in dat geval niet aan de Trade4Green worden tegengeworpen.

3. Trade4Green is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft de Trade4Green het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat de gebruiker volledig en conform afspraak heeft betaald.

5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van gebruiker zijn de verplichtingen van gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 28 – Hoofdelijke aansprakelijkheid
1. Als de opdracht wordt versterkt door meer dan één gebruiker, dan zijn alle gebruikers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.

Artikel 29 – Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerder met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Trade4Green aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Trade4Green bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

3. Trade4Green is op geen enkel wijze aansprakelijk voor (on)voorziene risico’s en nalaten van gebruikers.

4. Investeerders worden sterk aangeraden om onafhankelijk financieel en juridisch advies in te winnen voordat ze beslissingen nemen over investeringen. Het is belangrijk om te begrijpen hoe valutamarkten werken en welke specifieke risico’s van toepassing zijn op uw situatie.

Artikel 30 – Aansprakelijkheid gebruiker
1. Ingeval een opdracht wordt versterkt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de opdracht aan Trade4Green verschuldigd zijn.

Artikel 31 – Vrijwaring
1. De Gebruiker stemt ermee in om Trade4Green schadeloos te stellen en te vrijwaren voor en tegen elke aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten of uitgaven die voortvloeien uit;

a. Elke schending van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden door de Gebruiker;
b. Elke vordering van een derde partij tegen de Trade4Green met betrekking tot het gebruik van de geleverde producten en/of diensten door de Gebruiker;
c. Elke schending van intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, octrooien, handelsmerken of andere rechten, door de Gebruiker met betrekking tot de geleverde producten en/of diensten.

2. De Gebruiker zal onmiddellijk op de hoogte stellen van enige vordering of aansprakelijkheid waarvoor de Gebruiker de Trade4Green moet vrijwaren.

3. De Gebruiker zal samenwerken met de Trade4Green bij de verdediging of afhandeling van dergelijke aansprakelijkheidskwesties.

4. Deze vrijwaringsclausule geldt niet indien aansprakelijkheid het gevolg is van opzet, grove nalatigheid of frauduleus handelen door de Trade4Green.
Artikel 32 – Klachtplicht
1. Gebruiker is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan de Trade4Green. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Trade4Green in staat is hierop adequaat te reageren.

2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Trade4Green gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

3. Bij het kenbaar maken van een klacht door de gebruiker, dient de gebruiker zijn of haar naam, e-mailadres en alle andere informatie die relevent is te vermelden om degene te identificeren en te koppelen aan een account. Wanneer de gebruiker de gegevens niet verstrekt, welke eventueel op verzoek aangevraagd worden door Trade4Green, wordt de klacht niet verder in behandeling genomen.

4. Beide partijen zullen samenwerken om tot een oplossing te komen die beide partijen tevreden stellen.

5. Gebruiker kan zijn eventuele klachten bekend maken via [email protected]

Artikel 33 – Intellectueel eigendom
1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Trade4Green alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, animaties, offertes, afbeeldingen, video’s, schetsen, etc.

2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Trade4Green worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

3. Gebruiker verplicht zich tot geheimhouding van de door Trade4Green aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede bedrijfsgegevens. Gebruiker verplicht zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 34 – Geheimhouding
1. Gebruiker houdt de informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Trade4Green ontvangt en alle andere informatie betreffende de diensten van de Trade4Green waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de Trade4Green schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat de gebruiker genoemde informatie ook geheimhoudt.

2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
a. Die op het moment dat gebruiker deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
b. Waarvan gebruiker kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door Trade4Green;
c. Die gebruiker van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan gebruiker te verstrekken;
d. Die door gebruiker openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de overeengekomen overeenkomst en voor een periode van een jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 35 – Boetebeding
1. Bij niet-nakoming of schending van enige verplichting uit hoofde van deze algemene voorwaarden, behoudt Trade4Green zich het recht voor om een contractuele, onmiddellijk opeisbare boete op te leggen van €5.000, – voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van €1.000, – voor elke dag dat die overtreding voortduurt met een maximum van €10.000, -, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Trade4Green waaronder de mogelijkheden krachtens de wet, deze algemene voorwaarden, zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen of anderszins.

3. De contractuele boete is onmiddellijk verschuldigd op het moment van de schending of niet-nakoming. De gebruiker verbindt zich ertoe om de verschuldigde contractuele boete binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van Trade4Green te betalen.

4. De rechter kan, indien de hoogte van de contractuele boete buitensporig is in verhouding tot de ernst van de schending, de contractuele boete matigen.

5. Het niet uitoefenen van het recht om een contractuele boete op te leggen bij een eerdere schending ontslaat de Gebruiker niet van het recht om dit recht uit te oefenen bij een latere schending.

Artikel 36 – Bedenktijd
1. In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving Trade4Green de Gebruiker een bedenktijd voor de aankoop van producten en/of diensten overeenkomstig de voorwaarden zoals uiteengezet in dit artikel.

2. Indien de Gebruiker een consument is zoals gedefinieerd door de wet, heeft de Gebruiker het recht om de overeenkomst binnen een bedenktijd van 14 (zegge: veertien) dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

3. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Gebruiker of een door de Gebruiker aangewezen derde de goederen heeft ontvangen of op de dag van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de dienstverlening.

4. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient de Gebruiker Trade4Green binnen de bedenktijd schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Het kenbaar maken van uw bedenkingen doet u via het mailadres: [email protected]

5. Indien de Gebruiker ervoor kiest om de overeenkomst te herroepen, zal Trade4Green binnen 30 (zegge: dertig) dagen na ontvangst van de herroepingskennisgeving eventueel ontvangen betalingen, inclusief de kosten van standaardlevering, aan de Gebruiker terugbetalen. De terugbetaling zal geschieden naar rato van gebruik van het product en zal op basis van afspraak terugbetaald worden.

6. Trade4Green zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat de Gebruiker heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7. Indien de Trade4Green door overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen met betrekking tot de bedenktijd te voldoen, heeft de Gebruiker geen recht op herroeping van de overeenkomst.

Artikel 37 – Minimale verkoopleeftijd
1. De producten van Trade4Green zijn uitsluitend bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. Door de producten van Trade4Green aan te schaffen bevestigd de gebruiker de hij 18 jaar of ouder is. Niets mag doorgestuurd worden naar of op een andere wijze beschikbaar gesteld worden aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben.

2. De bevestiging op de site door het akkoord aan te vinken, bevestigd dat de gebruiker niet in strijd handelt met het in lid 1 van dit artikel genoemde.

Artikel 38 – Paypal en/of Creditcard
1. Voor betalingen met Paypal zijn de algemene voorwaarden van desbetreffende bedrijven beide van toepassing, waar omtrent de betaling strijd is, is de bepaling van het desbetreffende betalingsbedrijf van toepassing.

2. Voor betalingen met Creditcard zijn de algemene voorwaarden van desbetreffende bedrijven beide van toepassing, waar omtrent de betaling strijd is, is de bepaling van het desbetreffende betalingsbedrijf van toepassing.

Artikel 39 – Wijziging algemene voorwaarden
1. Trade4Green behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken overeenkomstig de voorwaarden zoals uiteengezet in dit artikel.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Trade4Green zal eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden schriftelijk aan de Gebruiker meedelen via de gebruikelijke communicatiekanalen, zoals e-mail, post, of andere middelen voor directe communicatie.

4. De Trade4Green zal de Gebruiker op de hoogte brengen van de voorgestelde wijzigingen, inclusief de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden

5. De Gebruiker heeft 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgestelde wijzigingen de tijd om schriftelijk te reageren. Indien de Gebruiker niet binnen de gestelde termijn reageert, wordt dit beschouwd als instemming met de voorgestelde wijzigingen.

6. Indien de Gebruiker bezwaar maakt tegen de voorgestelde wijzigingen, behoudt de Trade4Green zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 40 – Schending van de voorwaarden
1. Trade4Green behoudt zich het recht voor om elk account op de service te beëindigen of de toegang tot en het gebruik van de website aan een persoon of entiteit te ontzeggen als het gebruik van de website heeft geleid tot schending van een van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, hoe klein ook.

2. Anders dan het definitief opschorten van een account, kunnen overtredingen van een van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden ook resulteren in het krijgen van een officiële waarschuwing of (tijdelijke) schorsing van het account van de gebruiker zoals in artikel 16 omschreven.

Artikel 41 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Trade4Green gevestigd/praktijk houdt. kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing sinds 3 november 2023 tot nader order.