Privacyverklaring Trade4Green V.O.F.

Trade4Green V.O.F. (hierna: Trade4green) respecteert en hanteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van de bezoekers en klanten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, welke nodig zijn om zich te registeren voor de door Trade4Green verleende dienst. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij om deze reden een privacy beleid geïmplementeerd en geformuleerd met betrekking tot de verwerking van eerder genoemde gegevens, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor de betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen.

Trade4Green gebruikt een online platform om haar diensten te verspreiden. Dit online platform is voor leden te raadplegen via www.trade4green.nl en de Trade4Green app. Het platform en de website worden gezamenlijk (“Diensten”) genoemd.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie waarmee een persoon direct of indirect identificeerbaar is, zoals in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is opgenomen.

Lees de privacyverklaring aandachtig door, bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u altijd contact opnemen via [email protected].

Voor aanvullende informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht bij de website van de autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Tot het moment u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, wordt er geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon en/of tablet. Wanneer u uw bezoek voortzet op onze website gaat u akkoord met de volgende gebruikersvoorwaarden. De privacyverklaring zoals deze op de website te lezen is, is de enige privacyverklaring die van toepassing is op het moment dat u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna: “De website”): `
 • Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is (hierna: “De beheerder”): Trade4Green V.O.F., gevestigd te Hoogstraat 5 Unit F, 5462 CW te Veghel, KvK-nummer 84162694.

Artikel 2 – Toegang tot de website

 1. De toegang tot de website en het gebruik hiervan is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. Het is hierbij nadrukkelijk niet toegestaan de informatie op de website op enigerwijs te verstrekken.

Artikel 3 – De content van de website

 1. Alle videobeelden, merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, geluiden, alsook technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt zijn beschermd bij de wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik, of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, zie artikel 1 lid 2 van deze verklaring, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk van bovenstaande kan dit niet gezien worden als een stilzwijgende toestemming, dan wel het afzien van enige rechtsgevolgen.

Artikel 4 – Het beheer van de website

 1. Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
  1. de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  2. alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of in strijd in met het internet-etiquette
  3. de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 1. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijk. U dient zelf te allen tijde alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op het internet raadpleegt.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
  • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via het internet
  • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy verklaring
 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 • Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen

Artikel 6 – Het verzamelen van de gegevens

 1. Uw gegevens worden verzameld naar aanleiding van een bezoek aan de website of een inschrijving door middel van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens worden verzameld door Trade4Green. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd de natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, voornamelijk aan de hand van een identificator zoals een naam, een identiteitsnummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen en/of inschrijvingen.
 • Welke persoonsgegevens worden verzameld en uit welke bron gebruikt:
  • Wanneer u bezoeker en/of gebruiker bent van de website van Trade4Green.
  • Wanneer u bezoeker en/of gebruiker bent van de diensten van Trade4Green.
  • Wanneer u klant/gemachtigde/verwante familie of naaste zakenpartner bent van Trade4Green
  • Wanneer u een zakelijke relatie heeft met Trade4Green
  • Wanneer u werkzaam bent bij zakenrelaties of andere partijen waarmee Trade4Green mee te maken heeft.
 • Bepaalde gegevens worden automatisch opgeslagen, denk hierbij aan het bezoeken van de website en het daadwerkelijk gebruiken van diensten. Deze informatie zorgt voor een breder begrip waaraan het klantenpakket dient te voldoen en helpt in de ontwikkeling naar betere diensten. Hierbij streven wij tevens naar het tegengaan van fraude op accounts door ongebruikelijke handelingen en ongeautoriseerde toegang te herkennen.

Artikel 7 – Informatie die u aan ons verstrekt.

 1. Om een account te kunnen maken op onze website dient u een aantal gegevens aan te leveren. Deze gevraagde belangrijke informatie is zowel wettelijk verplicht of nodig om goede diensten te kunnen leveren. Hieronder wordt een korte weergave geprojecteerd van welke gegevens aan de orde zijn in dit kader.
  1. Registratiegegevens: Volledige naam, e-mailadres, woonplaats en postcode, straatnaam, wachtwoord van het nieuwe account.
  2. Identificatiegegevens: Dit betreft door de overheid uitgegeven identificatiebewijzen zoals een paspoort, rijbewijs of nationale identiteitskaart. Alle informatie aan alle zijden van de identificatiebewijzen zijn van belang om uw identiteit te verifiëren.
  3. Wanneer van toepassing een bewijs van de instellingsformatie. Dit houdt in een bewijs van rechtsoprichting van een vennootschap en aanvullende juridische documenten.
  4. Financiële informatie zoals bankrekeningnummer om betalingen te kunnen verrichten en te incasseren. Waarbij uw naam en het bedrag ook opgeslagen worden.
  5. Correspondentie zoals e-mail berichten en informatie die u ons verstrekt door middel van bijvoorbeeld enquêtes of andere informatie die u vrijwillig met ons of ons informatieteam deelt.

Artikel 8 – Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

 1. Om te voldoen aan wet- en regelgeving. Voor een deel van onze diensten zijn wij gebonden aan wet- en regelgeving en dienen in dit kader persoonsgegevens te verwerken.
 • Om te voldoen aan de overeenkomst die gesloten wordt tussen u en Trade4Green. Dit kan gaan om een overeenkomst omtrent een Funded Account, maar ook de overeenkomst om een account op te richten. Hieraan zijn meerdere persoonsgegevens verbonden zoals in artikel 6 en artikel 7 van deze privacyverklaring is lezen.
 • Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt om fraude, witwassen en misbruik van de diensten te voorkomen. Veel van de gegevens zijn noodzakelijk om de belangen van u te behartigen in het gebruik van de diensten die trade4Green levert.
 • Enkel voor het gebruik van de diensten is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken, dit omdat er onder andere contactgegevens nodig zijn en persoonlijke informatie om een account op te richten. Zonder dergelijke informatie is het voor Trade4Green onmogelijk om diensten te leveren zoals deze aangeboden worden.
 • Om u servicecommunicatie en klantenservice te bieden dienen ook persoonsgegevens verwerkt te worden, zonder de mogelijkheid u te bereiken en te benaderen via uw persoonsgegevens kunnen wij u niet de service bieden die wij u willen bieden. Hiermee kunnen wij u niet op de hoogte stellen van uw verzoek en uw vragen beantwoorden en is de verwerking van persoonsgegevens in dit kader strikt noodzakelijk.
 • Voor marketing doeleinden kunnen uw persoonsgegevens verwerkt worden, denk hierbij aan het op de hoogte brengen van eventuele aanbiedingen. Dit valt onder het gerechtvaardigd belang van zowel Trade4Green als u.
 • Om prijswaarschuwingen te geven. Mocht het voorkomen dat de prijzen in onze diensten gaan veranderen dan zouden wij u hiervan op de hoogte willen stellen, om dit mogelijk te maken is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Ten slotte worden uw gegevens verwerkt voor verantwoordingsdoeleinden. Trade4Green bewaart gegevens om een behoorlijke administratie bij te houden en om eventuele rechtsvorderingen te onderbouwen. Het is hierbij van belang dat de persoonsgegevens verwerkt worden om bovenstaand doel uit te oefenen.

Artikel 9 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected]

Artikel 10 – Verwerking persoonsgegevens

 1. In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waardoor deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal het verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 11 – Commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: [email protected]
 • Een andere mogelijkheid om van de commerciële aanbiedingen af te zien, is door middel van een unsubscribe mogelijkheid in de betreffende mail
 • Indien u tijdens uw bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 12 – Bewaartermijn gegevens

 1. De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en niet langer behouden voor de duur zoals deze bij de wet is bepaald. Mocht het zijn dat een wettelijk doel niet van toepassing is, dan worden de gegevens niet langer behouden dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens gebruikt worden. Trade4Green blijft gedurende de looptijd van de door u getekende overeenkomst de benodigde gegevens bewaren. Daarnaast bewaart Trade4Green de gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke plichten. Wanneer er expliciete toestemming is gevraagde voor de verwerking van de persoonsgegevens dan zal deze expliciete toestemming ook behouden worden.

Artikel 13 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken
 • Wij gebruiken de volgende soort cookies:
  • Functionele cookies: zoals sessie- en logincookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie
  • Geanonimiseerde analytische cookies; om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Artikel 14 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

 1. Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Reproductie van deze beelden is ten strengste verboden, waarbij expliciet naar artikel 3 van deze privacyverklaring verwezen wordt.

Artikel 15 –  Events

 1. Foto’s mogen gemaakt worden met als grondslag het vastleggen van het evenement. Door het terrein van het event te betreden geeft u toestemming voor het maken en het gebruik van foto’s. Mocht u niet willen dat u op de foto gezet wordt, geef dit dan expliciet aan bij de toegang en zorg dat dit kenbaar is ten tijde van het event. Verder zullen er geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden en worden de hoeveelheid persoonsgegevens in foto’s zo veel mogelijk beperkt.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

 1. Op deze privacyverklaring met bijhorende voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 17 – Aanpassen Privacyverklaring

 1. Trade4Green kan de privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Elke update van de privacyverklaring is van toepassing na aankondiging van de update op bijvoorbeeld onze website of een ander hulpmiddel dat gebruikt wordt voor het gebruik van onze diensten. Wanneer het ingrijpende wijzigingen zijn en/of de aard en het doel van de verwerking anders worden, dan wordt u ruim van te voren op de hoogte gesteld omtrent de wijziging.

Artikel 16 – Contact

 1. Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden of zijn verwerkt, kunt u uw klacht sturen naar [email protected]. Trade4Green zal hiertoe zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: [email protected]

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 13 juli 2022 tot nader order.